یه هیچ پیچ پیچی


به میرزا قول داده‌ام چیزی درباره موضوع خدا بنویسم! ابتدا به موضوع انشا اول هرسال «تابستان خود را چگونه گذرانده‌اید» می‌ماندم. مجموعه‌ای از خاطرات و تصویرهای تلخ و شیرین، حق و ناحق، صواب و ناصواب، ممیزی شده و نشده و دنیایی از احساسات نقیض: هراس، گناه، آرامش، خشم، ضعف، استیصال، غره‌گی، بزرگی و خواری به سرعت از خاطرم می‌گذرد.

به زغالی طرحی «خلق» می‌کنم، خط می‌زنم، جمله خلط میکنم، باز «خلق» می‌کنم. طرح و خط و کاغذ با هم مچاله می‌کنم. باز «می‌سازم»...«بر زمین می‌زنمش»...

در ذهنم تحلیلی مبهم است از دو پاسخ به ظاهر متضاد به پرسشی مشترک که نمی‌دانم چگونه لباس کلام بپوشانمش. یکی ظاهرا رد می‌کند و دیگری اثبات!! نمی‌دانم چرا ناخودآگاه دیدگاه ریشه مشترک اضداد فروید به ذهنم می‌آید. عشق و نفرت...، ریشه‌های اشتیاق و خواستن در آنچه با قاطعیت سعی در نفی‌اش داریم. به یاد توتم‌پرستان بدوی می‌افتم و هموساپینس نو رسیده. آنان که پدر می‌کشند و به وصال مادر می‌رسند! حال که خود کسوت پدر پوشیده‌اند، خوف خلع لباس به دست پسران تازه بالغشان و تکرار داستان پدرکشی، سائقه اصلی دین و ذمه نزد آدمیان، می‌کنند و چاره‌ای می‌اندیشند و توتمی می‌آفرینند... نخستین قانون... نخستین تابوها...[1]. و نخستین «نام پدر[2]»! اسم دلالتی موجب تاسیس نفسانی قانون. تهدیدی برای تحدید زبانی برای بوجود آمدن قانون...! حوالت تاریخی هایدگر...[3].

تمامی کنکاشهای امروزی تنها در پی پاسخیست مثبت و یا منفی برای «وجود» آفریننده‌ای. من در تداعی‌های نه چندان آزادم در پی علت وجوب پاسخ به وجود این مفهومم. چرا که پاسخ «وجود» یا عدم وجود به پرسش بنیادین دو روی یک سکه هستند، سکه خود از برای چیست؟ چرا این پرسش «بنیادین» است و جوابی بایدش؟ در طبقه‌بندی‌های گونه آدمی گویی نژاد ‌آفرین است و حیاتی!

«حمیت یک ملت به ثروت مادی یا تخیلات افراد آن نیست، بلکه حاصلی مستقیم از نام پدر نزد آن ملت است. نام پدر به این معنیست که فرد فرد جامعه کاری جز اعاده آن به نسل دیگر نمی‌کنند».[4]

این طرح هم ناپخته است... مثل همه طرحهای دیگر.


[1] توتم و تابو- زیگموند فروید
[2] ژک لکان
[3] معنایی ماهوی و حد و قانونیست اساسی که وقایع تاریخی معنای خود را از آن کسب میکنند.
[4] کرامت موللی
نظرات ارسال شده
نیم در 19 تير 1387
خدا یک جارو برقی بود که خودش را خورد. منتها بر عکس. بالا آورد.

email | website