عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : blindpilot.vox.com
ایمیل : grundfrage@gmail.com

معرفی :
هیچ توضیحی در مورد خود نداده است.

فهرست مقالات:
وجود (وجود)
جنگ البته بد است (جنگ)
رازِ عشقِ خداوند (گوسفند)
درباره‌ی روشن‌فکری؛ یادداشت‌های یک بربر (روشنفکری)