عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : qolang.blogspot.com
ایمیل : qolang@gmail.com

معرفی :
با بیش از ربع قرن تجربه در تشویش اذهان عمومی

فهرست مقالات:
مرگ (مرگ)