عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : pouraj.blogspot.com
ایمیل : pouraj@gmail.com

معرفی :
يادداشت​های آدمی مثل من است که سينما را دوست دارد. بسی بيشتر از انرژیِ هسته​ای، کمی کمتر از ته‌چين مرغ...

فهرست مقالات:
من و خدا و چند نفر دیگر (مرگ)
حکومتِ آقام (امپراطوری)
با دنده‌ی سنگين حرکت کنيد (سفر)
برای ماهِ شبم، ثمرخاتون (جنگ)
آجرچین وسطِ کاظمی (نوستالژی)
سرکج کاف (نوشتن)
پیاله‌نامه (مستی)
خُناق (خیانت)
گارمان (فاصله)
مشارالیه (آیین های فردی)
خالِ بالا (قمار)