عضویت : همکار هزارتو
وب سایت :
ایمیل : vahid.sadoughi@gmail.com

معرفی :
نوشتن در هزارتو یعنی پیدا كردن سوژه‌ی ماه در روزمره‌گی خودم و لمس دشواری نوشتن بدون فرصت اندیشیدن. وقتی خودم را در برابر زمانی كه ممكن است كسی برای خواندن متن‌ام صرف كند مسؤول بدانم، تصمیم به ترك عرصه می‌گیرم. جواب آن‌ها را كه هنوز می‌كوشند به یك زنده‌گی خوب دل‌گرم‌ام كنند چه كسی خواهد داد؟ كمي نظرم را عوض كرده‌ام. ننوشتن در هزارتو يعني گم كردن روزمره‌گي خودم در هزارتوي ذهن. ثبت نمي‌كنم تا فراموش شوند. همين.

فهرست مقالات:
برای آنان که بستنی دوست دارند (سفر)
حکایت تردید (تردید)
هوس‌های من (رسانه)
سوژه‌های آزار دهنده (نوستالژی)
درد یا درمان؟ (نوشتن)
نشانه‌ها و معنا (نشانه)