عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : mohsenmomeni.blogspot.com
ایمیل : mohsenmomeni@yahoo.com

معرفی :
25 ساله، کماکان دانشجو، کارشناسی ارشد نرم افزار، ساکن شهرضا، گاهی کمی هم جاهایی درسی می دهم و فعالیت های جنبی قابل ذکر خیلی کمی دارم. فعالیت های جنبی غیر قابل ذکر زیادی دارم. و جز این توصیفات ظاهری، تنها توصیفی که می‌توانم بی‌تردید از آن سخن بگویم، این است که ، یک بنده‌ام. بنده‌ی که و چه‌؟ نمی‌دانم. فقط می دانم که هنوز بنده ام.

فهرست مقالات:
ترديد در تناقضِ ايمان و ترديد (تردید)
از الحاد چارباکائي تا الحاد قسّيسانه (خدا)
یک نفس با بازی هزارتو (هزارتو)