عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : satgean.net
ایمیل : satgean@gmail.com

معرفی :
دکتری فیزیک هستم و نوشتن یکی از سرگرمی‌هایم است.

فهرست مقالات:
موضوع انشاء: جنگ (جنگ)
تصویر دیواری‌ست رنگین (تصویر)
لحظه‌ای برای کشتن (مستی)
صابون هویت (هویت)
بازی زندگی (بازی)
قمار (قمار)
مسند سادگی (خدا)