عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : podern.blogspot.com
ایمیل : podern@gmail.com

معرفی :
چه فرقی دارد که باشم؟ هزار بار در پیاده‌ر‌‌و از کنارم رد شده‌ای و حتی نگاهم نکرده‌ای. چرا؟ وقت نداشته‌ای. وقت برای چه‌کاری؟ نمی‌دانم. نه... من هم تو را ندیده‌ام. ولی می‌دانم، که دست‌کم یک‌بار، از کنار هم گذشته‌ایم.

فهرست مقالات:
یادم ‌می‌افتد که برنامه تلویزیون تمام شده (جنگ)