عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : povshot.blogspot.com
ایمیل : pov_shot@yahoo.com

معرفی :
ظاهرا رشته‌ام سینماست، با ادبیات وعکاسی هم بیگانه نیستم.

فهرست مقالات:
سه روایت بر یک پیرنگ (جنگ)