عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : bafandeh.blogfa.com
ایمیل : amin.ghazaei@gmail.com

معرفی :
من امین قضایی هستم . فعال و نظریه پرداز مارکسیست . ترجمه و کار فلسفه و نقد هنری می کنم. نشریه الکترونیکی آرت کالت را هم منتشر می کنم و در سایت های ادبی مختلف نیز مقاله می نویسم.

فهرست مقالات:
همه‌چیز برای همه‌کس (رسانه)