عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : vands.blogspot.com
ایمیل : s.charehjoo@gmail.com

معرفی :
لذت بهتر شنیدن موسیقی، گاهی وسوسه‌ام می‌كند به رقص. لذت بهتر خواندن، گاهی وسوسه‌ام می‌كند به نوشتن.

فهرست مقالات:
چند هشت‌ام (مستی)
يه چيزي دست‌ام بود. کجا يادم رفت؟ (نشانه)