عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : shirva.blogspot.com
ایمیل : shirva85@gmail.com

معرفی :
آبان 63: اما در شناسنامه متولد شهریورم. 3۱ شهریور. سالگرد جنگی که روزی روزگاری جزوی از خانواده‌مان بود. نهاوند: متولد تهرانم و ساکن آن اما نهاوندی‌ام، برای همیشه. احمد: شاملو نام کوچک من را دوست نداشت. ابوالفتحی: نسبم شاید برسد به پیرمردی از عشایر لر که از ایل جاماند، تکیه داد به درختی و خوابید. آن‌قدر خوابید تا که پوسید.

فهرست مقالات:
امر مقدس مستی (مستی)