عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : http://makhlough.blogspot.com/
ایمیل : blog.owner.email@gmail.com

معرفی :
گزینش ناخودآگاه «مخلوق» نشان‌دهنده‌ی درگیری درونی با خدای ابراهیم و فرهنگ سامی است. چه‌بسا این نام برای من یادآور این حقیقت باشد که هیچ‌گاه این سنت را دست‌کم نگیرم.

فهرست مقالات:
گزاره هایی در بابِ مستی (مستی)
شر اجتناب‌ناپذیر (هویت)
واپسین خوابِ خلیل (خواب)
جرزنی ترافرازنده (بازی)
چهره‌یِ ماندگار (گوسفند)
رساله‌یِ "بهلولِ مجعول" (روشنفکری)
سه‌گانه‌یِ شهرنُما (شهر)
ملعون (خدا)
ناکجا (هزارتو)