عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : blog.maryammomeni.com
ایمیل : maryam.momeni@gmail.com

معرفی :
از چهارسالگی تا الان اصلی‌ترین مشغولیتم کتاب‌خواندن از فاصله‌ی بیست و پنج سانتی بوده. استثنایش دوره‌ای پنج‌ساله است که مجبور بودم فاصله را به چهل‌سانت برسانم تا کتاب‌ها در دیدرس استادهای دانشگاه نباشند. به خاطر این تلاشم آخر سر مدرک مهندسی عمران نصیبم شد. بعد از آن دوباره پانزده سانت برگشتم عقب. در واقع نزدیک‌تر به خودم. دیگر چه بگویم؟ آهان! گاه‌گاهی هم می‌نویسم. چرایش را نمی‌دانم. شاید احساس دین می‌کنم به آن همه نویسنده در قبال لذتی که باکلماتشان نصیبم کردند. و البته کمی هم خوش‌بین‌ام و امید دارم به رسیدن روزی که من هم بتوانم این لذت را به دیگران منتقل کنم.

فهرست مقالات:
نشانه‌ها: یک نقطه بیش، یک نقطه کم (نشانه)
زنده، خیالگون و به دست نیامدنی (خواب)
عاشقانه (بازی)
رانده شدگان (گوسفند)
تانگوی تنهایی (تنهایی)
رقص در نیمه ی اردیبهشت (رقص)