عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : www.amnesiac.ws
ایمیل : alireza@amnesiac.ws

معرفی :
متولد سال 1363 و دانشجوی سال آخر در تهران.

فهرست مقالات:
فاشیسم چیست؟ (نشانه)