عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : vishno.mihanblog.com
ایمیل : kali_hestia@yahoo.com

معرفی :
21 ساله - متولد اهواز

فهرست مقالات:
سکوت خدای پنهان است (سکوت)
نام‌های بسیار (مرگ)
طرح گفتمان (روشنفکری)