عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.simas.ws
ایمیل : sunflowers1361@yahoo.com

معرفی :
زندگی آدم‌ها را رخدادها رقم می‌زنند؛ از آن‌دست رخدادها که زندگی‌نامه‌ها را دوپاره می‌کنند: پاره‌ای پیش از پیشامد و پاره‌ای از پس آن. پیشامد، معنای تازه به پاره‌ی پسین می‌بخشد؛ تا آنجاکه پاره‌ی پیشین تهی از معنی به نظر آید. رخداد زندگی‌ام آدمی بود که آمد؛ معنای تازه آورد و ماند کنارم. ماند و دنیایم را دیگرگون کرد. با آمدنش همه چیز زیبا شد و هرچه دیدم خوبی بود. به من خوب نگاه کردن و زیبا دیدن آموخت و یادم داد رمز زیبا نوشتن، زیبا دیدن است. این‌ها را گفتم که اضافه کنم: سیما هستم؛ زاده‌ی هشتاد و پنج خورشیدی و نه متولد مردادماه شصت و یک شمسی.

فهرست مقالات:
می‌رانم، پس هستم (هویت)
چُرتِ بُلبُلی ما خوابیده‌هشیارانِ بندِ ۲۴/۷ (خواب)
در ستایشِ شیوه‌ی بازی «نخودی» (بازی)
عاشقیّتِ فاصله (فاصله)
خداوند را در آغوش بکشیم (خدا)