عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.bahar-m.com
ایمیل : bahar.mohamadi@gmail.com

معرفی :
بازی غریبی‌ست نوشتن. گاه اندوهی می‌آید در آن، یا شیونی، یا خنده‌ای. گاه نسیمی می‌وزد از آن، یا طوفانی، یا بارانی. گاه هولناک می‌شود و نفرت می‌آفریند. گاه بیزارت می‌کند و با این همه کسی هست میان آن که همراهی ات کند، کسی با حرکت چشم‌ها و سکوتی خموش، یا با حرکت لب‌ها و زمزمه‌ای آرام، کسی لابلای تمام جمله‌ها، کلمات و تمام حروف. کسی هست: تو، تویِ خواننده.

فهرست مقالات:
هویت همچون نمایش (هویت)
ما خوابزدگانیم (خواب)
از رنگ تا نوشتار (رنگ)
احتضار (خیانت)
در خاطر رندان (روشنفکری)
تنهایی‌هایی عمیق (تنهایی)
تراژدی کلان‌شهر (شهر)
ایمان به محال (قمار)
رقص باران (خدا)