عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : nashenakhteha.blogs.com
ایمیل : azin.2k@gmail.com

معرفی :
آذین هستم. فلسفه خوانده‌ام. تاریخ، ادبیات، نقاشی و سینما را دوست دارم. نوشتن برام جستجوییست در ناشناخته‌های خویشتن و جهانی که در آنم.

فهرست مقالات:
دوردست‌ها... یک رقص با خود خدا (رقص)