عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : www.maryamgoli.com
ایمیل : maryamgoli@gmail.com

معرفی :
من یک تو بیشتر ندارم اما به اندازه هزار تو کار می‌برد از من.

فهرست مقالات:
جناب آقای... (خواب)
فصل (فاصله)