عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : elcafeprivada.blogspot.com
ایمیل : carpediem1@gmail.com

معرفی :
آیدا هستم بی‌آینه آشنای واژه و آب

فهرست مقالات:
بزم کوتاه مکرر (خواب)
The significance of trivials in the life (آیین های فردی)
خدا خواب مانده (خدا)
هزارتو (هزارتو)