عضویت : عضو هزارتو
وب سایت : gol-ku.blogspot.com
ایمیل : bamdad@gmail.com

معرفی :
نوشتن برای من ایستادن روی همان پاهای بلند چوبی و نگاه کردن از چشمی همان تلسکوپی است که پروست می‌گفت؛ که البته تلسکوپ او در دستان من به شکل دوربین سینما در آمده است. این که چی را می‌خواهم ببینم نمی‌دانم، اما می‌خواهم بیش‌تر ببینم.

فهرست مقالات:
رن‌گ (رنگ)
[تا] کجاش جدّیه؟ [از] کجاش بازی‌یه؟ (بازی)
خیانت به‌مثابه‌ی یک لذّت ِ ادبی (خیانت)
می‌خواهند آن‌سر فاصله را پیدا کنند! (فاصله)
متهم می‌کنم (روشنفکری)
فرشته‌گانی با بال‌های گسترده (تنهایی)
چهارباغ (شهر)
در نظم سفره‌ها (آیین های فردی)
شاید حقیقت آن دو دست جوان بود... (قمار)
شما «لیلا» رو دیدی آقا؟! (هزارتو)