عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : www.hylit.net/kalagh
ایمیل : kalaghsiah2@yahoo.com

معرفی :
کلاغ سیاه پرنده‌ای است بدصدا که راز خلقتش تنها بر خداوند بیکار متعال آشکار است. از قفس آدمیان بدور است و نعمت وجودش بر بلبلان مستور. سالیانی است که در وقت اضافه زندگی می‌کند و فعلاً ساکن نیمکت ذخیره بهشت است. منفورترین کلمه زندگیش جنگ و آخرین وصیتش عشق است.

فهرست مقالات:
«چرامردان نَسَبی» و «چرازنان سَبَبی» (وجود)
سکوت، هم کردنی است و هم شکستنی! (سکوت)
شغل: امپراتور (امپراطوری)
اندر احوالات یک مسافر (سفر)
لحظه‌ای به نام تردید (تردید)
War or Fight (جنگ)
عدم تخصص هنر نیست! (رسانه)
تصور چند داستان درباره تصویر (تصویر)
چگونه هویت را گوگل کنیم! (هویت)
بیایید لطفاً بیدار نشویم (خواب)