عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : rahianeh.blogspot.com
ایمیل : rasoolifar@gmail.com

معرفی :
رهی ـ که هیچ‌کس هم نمی‌داند چرا توی شناس‌نامه‌ی من آن‌طور نوشته‌اندش، با هـ سربالا و ی بلند روی خط ـ یک معنی نزدیک دارد که هست مسافر، و یک معنی دورتر دارد که گفته‌اند بنده؛ و من سال‌هاست که بین این دو معنی از این جا به آن‌جا می‌دوم و پی‌شان می‌گردم و به‌شان دور و نزدیک می‌شوم. بین همین سال‌های سرگردانی مهندسی خوانده‌ام و مقداری مدیریت و کار کرده‌ام و البته هنوز هم مشغول درس‌ام. و هنوز هم از این شهر به آن دیار می‌روم، به‌خصوص حالا که هم‌سفری دارم و پای‌ سفر.

فهرست مقالات:
پارگراف دوم (خیانت)
فاصله (فاصله)
تنهایی (تنهایی)