عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : e-maa2.blogspot.com
ایمیل : nushin_n@yahoo.co.uk

معرفی :
در طول چهل و چند سال زندگی هپل هپو که حالا بیشتر وقتم در ساختن و ترمیم همین صفحه‌های اینترنتی می‌گذرد، ده دوازده صندوق کلمه جمع کرده‌ام که اگرافریته وقت مجالی بدهد، در حیاط خلوت خیال آنها را از صندوق بدر می‌آورم و چیزکی می‌سازم.

فهرست مقالات:
شهر در شعر (شهر)