عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : amirane.persianblog.ir
ایمیل : amir_kamyar2003@yahoo.com

معرفی :
سرگردانم .سالهاست که می پیچم به خودم و خدا در پی پاسخ برای سوالی که انگار وجود ندارد!

فهرست مقالات:
قمار بازها (قمار)