عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : adibolmamalek.wordpress.com
ایمیل : samanazadi@yahoo.com

معرفی :
متولد 1360؛ به شماره‌یِ شناسنامه‌یِ 7021، صادره از تودشک فارغ‌التحصیل مهندسیِ مواد، گرايشِ متالورژیِ استخراجی دارایِ کمربندِ زردِ آی‌کی‌دو بیکار (کارمندِ منتظر خدمتِ دایره‌یِ بایگانیِ اداره‌یِ ثبت احوالِ شهرستانِ تودشک) علاقمندِ آماتورِ نقاشیِ امپرسیونیستی، دیوید لینچ، ادبیاتِ داستانی دهه‌یِ چهل، دم‌اسبی و میرزاقاسمی

فهرست مقالات:
خدا؟ (خدا)