عضویت : همکار هزارتو
وب سایت :
ایمیل : sam@vaseghi.de

معرفی :
تبعیدی ـ آزاد ـ دکتر ـ ایرانی ـ فراری ـ مهندس ـ گریه ـ آلمانی ـ نویسنده ـ شاعر ـ لیمو ـ پنج زبان ـ زندانی‌ ـ مشاور ـ ناشر ـ مترجم ـ 1345 ـ تهران ـ خنده ـ دوست ـ هزارتو ـ قهوه ـ شکر ـ اسیر ـ عاشق ـ کُنیاک

فهرست مقالات:
مرگِ خدا (خدا)