عضویت : همکار هزارتو
وب سایت : snapsh0t.wordpress.com
ایمیل : elhams@gmail.com

معرفی :
گفته‌اند چيزکی درباره‌ی خودم بنويسم. ترجمه و نوشتن حرفه‌ی اصلی‌ام نيست، شايد هيچ‌وقت هم نشود. اما آدم‌ها سخت‌تر از کلمه‌ها هستند. من کارهای سخت را دوست ندارم، پس می‌نويسم...

فهرست مقالات:
رازهای پرواز (محمد ناسهو علی) (خدا)